Barolo ’17 – Burlotto Gian Carlo/Cascina Massara

27,50